دریافت فایل*بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران*

بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران|dqu35016949
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چكيده:مقدمه:فصل اول: كليات تحقيق1 1) مقدمه2 1) تاريخچه مطالعاتي3 1) بيان مسئله4 1) چارچوب نظري تحقيق5 1) فرضيه هاي تحقيق1 5 1) فرضيه اصلي:2 5 1) فرضيه هاي فرعي:6 1) اهداف تحقيق7 1) اهميت تحقيق8 1) حدود مطالعاتي1 8 1) قلمرو زماني2 8 1) قلمرو مکاني3 8 1) قلمرو موضوعي9 1) تعاريف علياتيفصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق1 2)مقدمه2 2) بخش اول: هموارسازي سود و مفاهيم آن1 2 2) هموار سازي سود2 2 2)علل هموار سازي سود توسط مديران3 2 2) انگيزه هاي هموار سازي سود4 2 2)ابعاد هموار سازي سود3 2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادي و مفاهيم آن1 3 2) مديريت مبتني بر ارزش2 3 2) مديريت مبتني بر ارزش در عمل3 3 2) سازمان چگونه ارزش خلق مي كند؟4 3 2) اندازه گيري ارزش خلق شده1 4 3 2) معيارهاي خارجي2 4 3 2) معيارهاي داخلي5ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادي6 3 2 ) دلايل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادي7ـ3ـ2) تعريف ارزش افزوده اقتصادي8 3 2) سرمايه9 3 2) سود خالص پس از کسر تعديلات10 3 2) تعريف و نحوة محاسبة هزينة سرمايه11 3 2) محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه12 3 2) مشكلات محاسباتي هزينه سهام عادي در ايران13 3 2 ) دارايي هاي عملياتي و سرمايه عملياتي14 3 2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادي و ترازنامه قانوني15ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادي 471ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رويكرد عملياتي2ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رويكرد مالي16 3 2 ) معادلهاي حقوق صاحبان سهام17 3 2 ) تعديلات1 17 3 2 ) مالياتهاي معوقه2 17 3 2 ) موجودي3 17 3 2 ) اجاره هاي عملياتي4 17 3 2 ) نامشهودها5 17 3 2 ) ادغام و تحصيل (M&A6 17 3 2 ) استهلاک انباشته سرقفلي7 17 3 2 )هزينه هاي کامل در مقابل کوششهاي موفقيت آميز8 17 3 2 ) ساير ذخاير حقوق صاحبان سهام18 3 2 ) برابري دو رويکرد مالي و عملياتي19 3 2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادي20 3 2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادي در مقابل ROI و IRR21 3 2 ) ارزش افزوده اقتصادي سهام4 2) پيشينه تحقيقفصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق1 3 مقدمه2 3) جامعه ي آماري3 3) روش نمونه گيري4 3) مدل تحليلي تحقيق5 3) اطلاعات مورد نياز و نحوه جمع آوري اطلاعات6 3) روش اجراي تحقيق7 3)اندازه گيري متغيرهاي تحقيق1 7 3) تفکيک شرکتهاي هموار ساز از غير هموارساز سود2 7 3) ارزش افزوده اقتصادي :8 3) روشهاي آماري9 3) بررسي اعتبار تحقيقفصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1 4 مقدمه‏2 4) توصيف دادهاي آماري3 4) تحليل آماري فرضيه تحقيق1 3 4) بررسي فرضيه فرعي4 4) بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي تحقيق:

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1 5) مقدمه2 5) نتايج فرضيه تحقيق3 5) پيشنهادات کاربردي بر اساس يافته هاي تحقيق4 5) پيشنهادات براي تحقيقات آتي5 5) محدوديت هاي تحقيقپيوست هامنابع و ماخذمنابع فارسي:منابع لاتين:چکيده انگليسي:

چكيده:اين پژوهش را با اين سوال اساسي شروع کرده ايم که، تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملکرد نظير ارزش افزوده اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟ به همين منظور به بررسي اين موضوع تحت عنوان «» پرداخته ايم. از اين رو متغير هاي اين پژوهش شرکتهاي هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادي بوده است. جامعه آماري اين تحقيق شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گيري نيز به صورت تصادفي بر اساس سطح معناداري مورد نظر انتخاب شده است دوره زماني اين تحقيق يک دوره سه ساله بين سالهاي 1386 تا پايان دوره مالي 1388 نيز بوده است. براي پاسخ به سوال اصلي تحقيق فرضيه هاي بترتيب اصلي و فرعي زير را تدوين کرده ايم :همواري سازي سود بر معيار ارزش افزوده اقتصادي شرکتها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي غير هموار ساز به طور معناداري کمتر است. پس از تحليل هاي آماري صورت گرفته و استفاده از آزمون آماري مقايسه ميانگن دو جامه در سطح معناداري 95٪ فرضيه اين پژوهش مورد تاييد قرار گرفت.

مقدمه:گروه‌هاي مختلف به دلايل متفاوت به مسئله ارزيابي عملکرد شرکتها توجه خاصي داشته و آنها را مهم تلقي مي‌کنند اعم از مالکان، مديريت، سرمايه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و... و همچنين معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملکرد وجود دارد که هر کدام در جايگاه خود مي‌توانند معيارهاي مناسبي براي ارزيابي عملکرد باشند. اطلاعات مورد نياز براي اين معيارها از طريق صورت‌هاي مالي (حسابداري)، اقتصاد، بازار آزاد و يا ترکيبي از آنها به ‌دست مي‌آيد که هر کدام به نوعي داراي محاسن و معايب مختلفي هستند.از آنجا که معيارهاي ارزيابي سنتي عملکرد نظير ROA ، ROI ، EPS و... همگي بر سود حسابداري متکي اند و در عين حال سود خالص خود داراي ابهامات زيادي از جمله، امکان هموارسازي سود توسط مديريت شرکت به منظور کسب پاداش بيشتر، استفاده از برآوردها و تخمين‌ها در محاسبه سود حسابداري مانند برآورد هزينه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عيب ديگر اجازه استفاده اختياري به مديريت براي استفاده از روش‌هاي مورد قبول حسابدراي است. لذا مورد انتظار است که دستکاري در سود حسابداري يا همان هموار سازي سود بر معيارهاي سنتي ارزيابي عملکرد اثر گذار باشد.مطالب دیگر:
📃بررسي خاستگاه توحيدي سيره نبوي و بررسي زمينه نامگذاري سال 1385 به نام پيامبر اعظم (ص) و بعد داخل📃بررسي رنگ و مفاهيم و حس رنگها و نقش و جايگاه آنها بر طراحي فضا و دکور📃بررسي ويژگيهاي و نقوش و اندازه زيلوها و مروري بر زيلوبافي و نقش پردازي و ترتيب بافت آ📃بررسي قرمزدانه و انواع آن و مروري رنگرزي با قرمزدانه📃بررسي ساختمان هاي بلند و تاريخچه و معماري و ساخت و مقاوم سازي آنها📃بررسي رنگ و بيان اسطوره اي آن در معماري و مينياتور و مروري بر اسطوره هاي ايراني و رنگ📃مروري بر هنر در عصر رنسانس و تابلوي موناليزا و راز آن📃بررسي طبقه بندي و محدوديت سيستم هاي ساختمان هاي بلند و مروري بر سيستم لوله قابي و پديده لنگي بر📃طراحي گاوآهن بشقابي دوطرفه با سنتز يك مكانيزم پنج رابطي خط مستقيم📃بررسي طراحي سرويس بهداشتي و دکوراسيون مناسب براي آن📃بررسي طراحي و ارگونومي هتل و طراحي داخلي بخشهاي مختلف يک هتل📃طراحي واحد همسايگي و بررسي مسائل مفهومي شکل گيري يک واحد همسايگي📃بررسي طراحي داخلي و اصول آن و تاثير رنگ در طراحي داخلي📃آموزش مختصر طراحي کاراکتر و شخصيتهاي انيميشن و ابزار مورد نياز📃بررسي طراحي انيميشن در ايران و صداگذاري در انيميشن و مروري بر نحوه ي ايجاد انيميشن با ايميج ردي📃طراحي و آزمون مدل بهينه تامين مالي در شركت ايران خودرو📃بررسي طرح توليدي چراغهاي اضطراري و دستگاه و تجهيزات و روشهاي توليد📃بررسي طرح کنترل ايمني گاز شهري در منازل و براورد هزينه و ملزومات آن📃بررسي طرح توجيهي قانون تجارت الترونيکي📃بررسي طرح پرورش گوساله در استان اردبيل و ملزومات و برآورد هزينه آن📃بررسي تهيه و انواع ماکاروني و بررسي طرح احداث شرکت ماکاروني و ملزومات و برآورد هزينه آن📃بررسي کسب و کار و انواع واحدهاي اقتصادي و مروري بر شرکتها و انواع و مقررات آنها📃بررسي طرحهاي تيپ گروه پزشكي و پيراپزشكي📃توجيه فني و اقتصادي طرح احداث مارخانه 250 تني گاچ جابر و مروري بر بازار و توليد محصول📃بررسي فضاي سبز و ضرورت و نگهداري وعناصر آن و مروري بر رشته مهندسي فضاي سبز